Byggebeskrivelse

1 Innledning

Denne byggebeskrivelse redegjør for hvilke materialer, arbeider og tjenester som inngår i leveransen fra Ki Eiendommer AS. Byggebeskrivelsen er et kontraktsdokument som undertegnes av kjøper og selger. Foretas endringer, avtales disse på eget skjema som tilleggsavtale. Byggebeskrivelsen med evt. tilleggsdokumenter vil sammen med tegninger og kontrakt gi en fullstendig dokumentasjon på hva leveransen omfatter.

Boliger fra Norgeshus prosjekteres og bygges i henhold til forskrift av 19. juni 2017 nr. 840 om tekniske krav til byggverk (TEK17) med tilhørende veiledning (VTEK17), med siste endringer av 11. juni 2018 nr. 854.

Hvor annet ikke framgår av byggebeskrivelsen, av tegningene eller detaljene, gjelder Norsk Standard (NS) 3420 med normale toleransekrav for utførelsen.

Når Ki Eiendommer AS disponerer tomten reguleres kontrakten av «bustadsoppføringslova» og byggblankett 3429.

Ved salg av boliger som er ferdig oppført på det tidspunkt kontrakt skrives, reguleres denne etter «avhendingslova» og byggblankett 3428.

Lokale tilpasninger og variasjoner

Byggebeskrivelsen gjelder for alle våre boliger. For noen typer kan det imidlertid være overflater, løsninger og/eller detaljer som i noen grad avviker fra eller ikke er omhandlet i denne beskrivelsen. I disse tilfeller gjelder byggetegninger og deres bilag.

Ki Eiendommer AS forbeholder seg retten til å kunne foreta mindre endringer av konstruksjoner og/eller i materialvalg. Det forutsettes at disse endringene ikke medfører pristillegg eller forringer kvaliteten i noen grad.

Tegninger

Illustrerte tegninger illustrerer hvordan boligen kan møbleres og innredes. Innredning i planløsning ikke inngår i boligen sin listepris.

Leveranseomfang

Denne byggebeskrivelsen omfatter en innflyttingsklart bolig.

2 Hovedposter i byggebeskrivelsen

 • 2.1       GRUNN OG FUNDAMENTER BETONG-, MUR- OG PUSSARBEIDER
 • 2.2       BÆRESYSTEMER
 • 2.3       YTTERVEGGER
 • 2.4       INNVENDIGE VEGGER
 • 2.5       DEKKER
 • 2.6       YTTERTAK
 • 2.7       FAST INNVENTAR
 • 2.8       TRAPPER, BALKONGER
 • 2.9       DIVERSE
 • 3.0       VVS INSTALLASJONER
 • 4.0       ELEKTRISKE INSTALLASJONER
 • 5.0       TELE
 • 6.0       ANDRE INSTALLASJONER
 • 7.0       UTENDØRS

2.1 Grunn- og fundamenter, betong-, mur og pussarbeider

Grunnarbeider og gravearbeider samt opparbeiding av utomhusarealer inngår i standard leveranse. Tomten leveres ferdig opparbeidet med P-plass til 2-3 biler, maskin planert uteområde. Vei og gårdsplass leveres med grus.

Betongarbeider i forbindelse med fundamenter, grunnmurer, støpt plate, pilarer etc. med tilhørende materialer omfattes av standard leveranse.

Murerarbeider til blant annet piper, brannmurer, fliser etc. inngår i standard leveranse.

Når det leveres murpipe leveres denne montert og ferdig pusset inklusiv ovn, tilsvarende type Duo 5 i sort.

For de arbeider som ikke er inklusiv kan leveranseomfang avtales nærmere.

2.2 Bæresystem

Våre boliger utføres i tradisjonelt bindingsverk med stendere i konstruksjonsvirke med senteravstand c/c 600mm. Bjelkelag utføres i trekonstruksjoner, dimensjonert jfr. spennvidder og nyttelast. Takkonstruksjon utføres i trekonstruksjoner, enten av taksperrer eller prefabrikkerte takstoler. Takkonstruksjon samt nødvendige søyler og dragere av limtre eller stål dimensjoneres jfr. stedlig krav til snølast. Innvendig leveres søyler og dragere av limtre i ubehandlet gran, type malingskvalitet og stålkonstruksjoner kles/kasses inn. Utvendige trekonstruksjoner til balkonger og annen bæring leveres impregnert såframt disse er eksponert for fuktighet.

2.3 Yttervegger

Yttervegger bygges opp av tradisjonelt bindingsverk i konstruksjonsvirke og isoleres i henhold til krav i gjeldende Teknisk forskrift. Som grunnlag for energieffektivitet benyttes energirammer i TEK jfr. §14-2, og den enkelte bolig energiberegnes jfr. krav til totalt netto energibehov.

Yttervegger leveres på avrettet plate på mark/murkrone med tetting og svillemembran. Ytterveggen monteres forskriftsmessig til betongen.

Til avstiving og vindtetting benyttes vindtettplate med klemte skjøter, og i hjørner og overganger benyttes vindsperrerims, tettebånd og tape.

Yttervegg varmeisoleres med mineralull og tykkelsen bestemmes av krav gitt i forskrift ved energiberegning. Denne vil i noen grad variere fra hustype til hustype, men generelt er det 200mm isolasjon i ytterveggen.

Kledning på yttervegg er enten liggende- eller stående dobbeltfals i 19x148mm gran. Kledningen levers grunnet. Noen hustyper har felter av fasadeplater og disse er medtatt i standard leveranse. Noen hustyper er vist med natursteinsforblending eller annen trekledning enn beskrevet over. Dette inngår ikke i standard leveranse.

Utvendig kledning som leveres grunnet bør overmales etter få måneder for å forlenge levetiden.

Det er krav fra Hitra Kommune at feltet skal ha en helhetlig fargesetting. Det er lagt opp til disse kombinasjonene.

Kombinasjon 1:

 • Sotgrå 0683 (trestruktur)
 • Grå Skifer 1462 (tett maling)

Kombinasjon 2:

 • Kastanje 0682 (trestruktur)
 • Frostrøyk 1376 (Tett maling)

Kombinasjon 3:

 • Skigardsgrå 0659 (trestruktur)
 • Skodde 8025 (tett maling)

Kombinasjon 4:

 • Sotgrå 0683 (trestruktur)
 • Kastanje 0682 (trestruktur)

Innvendig på ytterveggen monteres dampsperre samt platekledning, enten av sparklet og malt gips eller hvite MDF plater.

Vegger til sportsbod og garasjer leveres uisolert.

Vinduer og dører

Vinduer og balkongdører leveres med fabrikkmalt hvit overflate, som 2- eller 3-lags energiglass. U-verdi på vindusleveransen beregnes for den enkelte bolig og er minimum 1,2 (2- lags glass). Det vil variere fra hustype til hustype hvilken U-verdi som er nødvendig og det kan derfor variere mellom 2- og 3-lags glass på de ulike hustypene. Sprosser, slik de er vist på fasadetegninger, er medtatt i leveransen og leveres utenpåliggende.

For vinduer med bedre U-verdi (3-lags glass) må man forvente utvendig kondens /dugg. Dette skjer på dager etter kalde og klare netter med høy luftfuktighet.

Gode vinduer og dører med lav U-verdi slipper gjennom mindre varme og glasset blir varmere på innsiden og kaldere på utsiden. Da oppstår dugg på glassets utside. Dette skjer særlig på høsten og tidlig vinter. Noen vindusleverandører har tilvalg på antidugg.

Ytterdører leveres i utgangspunktet som på tegning med fabrikkmalt hvit overflate fra standard sortimentet fra kjente merkevarer. U-verdi på minimum 1,2.

For boliger der krav om tilgjengelig boenhet inntreffer (alle hovedfunksjoner på inngangsplan og trinnfri gangadkomst) vil det være krav til at inngangsparti og hovedinngangsdør er synlig i forhold til omliggende flater. Kravet oppfylles ved at belysningsstyrken tilpasses material- og fargebruken slik at inngangspartiet og hovedinngangsdøren blir synlig i forhold til omliggende flater med luminanskontrast minimum 0,4. For å oppfylle kravet vil man eksempelvis ikke kunne levere hvit dør til hvitt hus. Våre arkitekter kan ved ønske og behov gjøre vurderinger rundt fargevalg for å finne løsninger som tilfredsstiller nevnte krav.

Dør til garasje leveres som på tegning, fabrikkmalt hvit overflate fra standard sortimentet fra kjente merkevarer. Garasjevindu leveres med 2-lags glass og i fabrikkmalt hvit overflate. Garasjeport er leddport i stål med motor.

Foringer og listverk levers jfr. kategori beskrevet i kapittel 1.

Vinduslufting i form av gjennomlufting er lagt til grunn som tiltak for å unngå overtemperatur. For boliger med stort vindusareal i solbelastet fasade kan det være nødvendig å gjøre en vurdering av behov for utvendig solskjerming for å sikre tilfredsstillende inneklima. Vurderingen bør gjøres under planleggingen slik at evt. screens kan integreres i fasaden. Kostnader forbundet med solskjerming inngår ikke i standard leveranse.

2.4 Innvendige vegger

Innvendige vegger bygges opp av konstruksjonsvirke og isoleres med min. 70mm mineralull. Vegger kles med hvite MDF plater. Tykkelse på vegger kan variere, avhengig om de er bærende eller om de omfatter føringer for tekniske anlegg.

Våtrom

For vegger i våtrom er det tilsvarende oppbygning, men standard plater erstattes av baderomsplater/baderomspanel.

2.5 Dekker og bjelkelag

Det er medtatt plate på mark av betong samt isolasjon og radonsperre i standard beskrivelse.

Bjelkelag mellom rom bygges opp av trekonstruksjoner dimensjonert for spennvidder og nyttelast/egenlast i henhold til Norsk Standard. Bjelkelag Isoleres med minimum 150mm lett mineralull samt at det full isoleres i randsone. Det benyttes undergulv av sponplater.  Som overflater på gulv er det medtatt parkett av Eik type Boen Eik Casa på stue og soverom. På våtrom er det membran og flis.

Nødvendig nedlekting for tekniske føringer samt himlingsplater/panel.

Bjelkelaget isoleres med min. 150mm lett mineralull og til himling benyttes lydbøyler og lekter samt doble platelag av gipsplater og/eller MDF plater.

2.6 Takkonstruksjon

Takkonstruksjonen oppføres av prefabrikkerte takstoler eller taksperrer. Takkonstruksjoner med tilhørende dragere og bærebjelker dimensjoneres etter gjeldende forskrifter og stedlige krav til snølast.

Inklusiv i leveransen er nødvendige limtredragere og søyler i gran. For utvendig bæresystem til takkonstruksjoner leveres limtre, impregnert etter behov. Innvendig vil synlige ståldragere og søyler kasses inn.

I himling under takoverbygg og lignende legges det lekter samt grunnet kledningsbord, tilsvarende som på vegg.

Betongtakstein, dubbelkrum i sort, er beregnet for boliger vist med takstein, selv om illustrasjoner kan vise andre materialer. For boliger med listetekking/stålplatetak er det Clickfalsplater som er medregnet. Takrenner og taknedløp med tilbehør leveres i sort stål. Pipehatter og beslag for lufting etc. er medtatt.

For flate tak er det kompakttak med tekning av asfaltbelegg eller takfolie med sveisede skjøter.

Oppbygging for skråtak med taksperrer og A-takstoler

 • Takstein
 • Steinlekter
 • Sløyfelekter
 • Vindsperre av forenklet undertak av folie inklusive skråband/T-stag.
 • Taksperrer av konstruksjonsvirke/limtre/I-bjelker eller prefabrikkerte takstoler dimensjonert jfr. spennvidde og stedlig snølast
 • Takkonstruksjonen varmeisoleres med mineralull i henhold til energiberegning
 • Dampsperre
 • Sløyfelekter
 • Himling av fabrikkmalte MDF produkt.

Oppbygging for skråtak med takstoler for kaldt loft og W-takstoler

 • Takstein
 • Steinlekter
 • Sløyfelekter
 • Vindsperre av forenklet undertak av folie inklusive skråband/T-stag.
 • Prefabrikkerte takstoler dimensjonert jfr. stedlig snølast
 • Undergurt i takkonstruksjonen varmeisoleres med mineralull i henhold til energiberegning.
 • Dampsperre
 • Sløyfelekter
 • Himling av fabrikkmalte MDF produkt.

Oppbygging for flate tak – kompakttak

 • Nødvendig parapet
 • Taktekning av asfaltbelegg eller takfolie med sveisede skjøter med fall til sluk
 • Takkonstruksjonen varmeisoleres med isolasjon av EPS/mineralull i henhold til energiberegning. Typisk vil være at isolasjonstykkelse er ca. 300mm i snitt
 • Dampsperre
 • Taktro av plater
 • Taksperrer av konstruksjonsvirke/limtre/I-bjelker dimensjonert jfr. stedlig snølast
 • Himling av fabrikkmalte MDF produkt

På boliger med Clikfals/stålplatetak er det tilsvarende oppbygningen, men det er i tillegg et undertak av plater.

Takutstikk kles med kledning tilsvarende veggkledning inklusiv nødvendig lufting med fluenetting i luftespalte. Vindskier med imp. toppbord.

Det leveres stigetrinn fra raft opp til pipe samt feieplatå. Det monteres nødvendige snøfangere ved behov (større takfall enn 35°). Feieplattform eller stige ut over dette er ikke medtatt i standard leveranse. 

2.7  Fast inventar

For alle våre husmodeller er det tegnet og priset forslag til både baderoms- og kjøkkeninnredning fra vår leverandør. Kjøkken- og baderomsinnredning kommer fra anerkjent leverandør, og det er valgt løsninger med god kvalitet. Hvitevarer er ikke inkludert. Veiledning om priser og mulighetene for oppgradering fås hos den enkelte Norgeshusforhandler eller til kjøkkenleverandøren.

Garderobeskap og innredning til disse er ikke medtatt i standard leveranse.

I standard leveranse er det medtatt murpipe eller stålpipe samt peisovn, type Duo 5. Nødvendige brannmurer eller tilsvarende er medtatt.

Det leveres 1 stk. 6 kg. godkjent brannslokningsapparat pr. boenhet. 

2.8  Trapper/balkong/terrasse

Balkonger leveres der dette er vist på tegning. Nødvendige søyler og dragere er medregnet og dimensjonert etter stedlige krav til snølast. Alt trevirke til balkonger leveres i ubehandlet trykkimpregnert furu. Tette balkonger har i tillegg taktroplate, tett takbelegg og utvendig taknedløp. Fundamenter, betongsøyler og innstøpte søylesko inngår i standard leveranse. Terrasser på bakkenivå er medtatt i standard leveranse når de er under takoverbygg. Terrasser ut over dette er ikke medtatt selv om det kan være tegnet inn på flere av våre hustyper. Terrasser og størrelser på disse bør planlegges etter terreng og tomteforhold og Norgeshusforhandler kan bistå med planlegging og prissetting av dette.

Tremmegulv ved inngangsparti og utenfor vaskeromsdør er medtatt.

Trapper leveres etter mål tatt på stedet. Alle trapper er åpne (uten stusstrinn) og leveres uten for- og bakkantlist. Trappene produseres iht. gjeldene byggeforskrifter med hensyn til barnesikring, stigningsforhold, trinnstørrelse og høyde. Returgelender leveres som enkelt spilegelender. Trapper leveres i fabrikkmalt hvit utførelse, type Fauna fra Stryntrappa med beisede trinn av furu.

Loftsluke til uinnredet loft er ikke med i standard leveranse.

2.9 Diverse

Følgende inngår ikke i standard leveranse, selv om disse i noen tilfeller kan være inntegnet eller vist på illustrasjoner:

 • Badstueinnredning som ovn og benker
 • Garderobeskap og skyvedørsgarderober med innredninger
 • Spilehimling
 • Hvitevarer
 • Badekar
 • Stiplede vegger
 • Utvendige trapper
 • Murte ildsteder
 • Natursteinforblending av yttervegg og piper
 • Villmarkspanel
 • Parapet og fasadekledning i båndtekking
 • Torvtak
 • Skifertak
 • Tretak
 • Båndtekking
 • Sentralstøvsuger
 • Gulv på uinnredet loft

Følgende kan spesielt nevnes vedrørende kostnader som må påregnes og som ikke inngår i standard leveranse:

 • Avgifter til offentlige myndigheter, nettselskaper, energiverk, fiber- og kabelselskaper etc. samt for permanent strømtilkobling
 • Overflatebehandling på utvendige materialer
 • Søppeldunk, søppelstativ, postkasse, feieplattform og evt. stig opp på pipe
 • Innvendig eller utvendig solavskjerming for å redusere faren for overoppheting
 • Nummerskilt
 • Blomsterbrett og blomsterkasser
 • Antenner

3.0 VVS – INSTALLASJONER

Avløpsledningene i bunn legges fra 1 meter ut fra grunnmur og fram til inntegnet utstyr i kjeller/sokkel/hovedplan. Vanninntaket legges fra 1 meter ut for grunnmur og fram til innvendig stoppekran. Sanitærutstyr leveres i hvit farge. Ett-greps blandebatteri og tappekraner er forkrommet. Alle skjulte vannledninger legges heltrukket, rør i rør. Åpne installasjoner legges av stive kobberrør. Avløpsrørene er i plast. Jordingsmuffe er medtatt. For rom med vanninstallasjoner der det ikke er sluk leveres installasjonene med automatisk vannavstenging. Reduksjonsventil og vannmåler er ikke medtatt i standard leveranse.

Utvendig:

 • 1 stk. 1/2” tappekran frostfri.

Kjøkken:

 • 1 stk. ett-greps blandebatteri på oppvaskbenk med kran for avstenging av oppvaskmaskin
 • Automatisk vannavstenging monteres i kjøkkenbenk

Bad:

 • Dusj på vegg med ett-greps blandebatteri
 • Servant med ett-greps blandebatteri og vannlås
 • Sluk i gulv medtatt
 • WC veggheng toalett hvis ikke annet framkommer av tegning
 • Ved kombinert bad/vaskerom leveres kran og avløpstrakt for vaskemaskin
 • Dusjhjørne

WC:

 • Servant med ett-greps blandebatteri og vannlås
 • WC veggheng toalett hvis ikke annet framkommer av tegning
 • Automatisk vannavstenging monteres på WC, så framt det ikke er montert sluk

Vaskerom:

 • Vaskekar med blandebatteri
 • Kran og avløpstrakt for vaskemaskin
 • Varmtvannsbereder 200 l montert på vaskerom/bod/teknisk rom hvis ikke annet blir avtalt
 • På vaskerom leveres 1 stk. gulvsluk i plast
 • Fordelerskap for varmt og kaldt vann
 • Ved kombinert bad/vaskerom inngår dusj, dusjkabinett og WC hvis inntegne

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner leveres og monteres både i hovedleilighet og bileilighet. Synlige kanaler innkasses. Himling fores ned der dette er inntegnet på plantegning. På rom der det er nødvendig å sikre tilstrekkelig frisklufttilførsel monteres det veggventiler.

Følgende inngår ikke i leveransen:

 • Drensledninger og avløpsledninger for takvann
 • Reduksjonsventil dersom dette er nødvendig
 • Stiplede badekar og innredninger med tilhørende armaturer og garnityr
 • Vannmåler
 • Sentralstøvsuger

4.0 ELEKTRISKE INSTALLASJONER

Gjeldende NEK 400 legges til grunn ved prosjektering og utførelse av all installasjon Norgeshus sine boliger. Det skal etter NEK 399 etableres tilknytningsskap på utside av bolig. Dette vil være tilknytningspunktet fra nettselskap og eventuelt leverandør kablet tv/ data o.l.

Installasjonen inkluderer:

 • Tilknytningsskap for inntak fra nettselskap og leverandør av tv/data
 • Inntakskabel fra tilknytningsskap til sikringsskap
 • Røropplegg for svakstrøm (tv/data) fra tilknytningsskap
 • Røropplegg for TV-antenne fra teknisk rom til stue
 • Røropplegg (32mm) fra sikringsskap til carport/garasje for klargjøring fremtidig ladeuttak for elbil
 • Ringjord (hovedjording), utjevningsforbindelser og tilkobling av «tjømemuffe»
 • Sikringsskap komplett med nødvendig antall kurser og jordfeilautomater
 • Astronomisk ut for styring av utelys
 • Branndetektorer seriekoblet og tilkoblet nettspenning. Antall framkommer av romskjema
 • Standard installasjon med antall stikkontakter, brytere og lyspunkt i henhold til anbefalinger i gjeldende normer.
 • Ringeanlegg, komplett

Den elektriske installasjonen utføres så langt som mulig som skjult røranlegg.

Lysutstyr og varmeutstyr inngår i standard leveranse. Alle lysarmaturer har LED lyskilde. Varmeutstyr er klargjort for nattsenking.

Utarbeidet romskjema/punktbeskrivelse for den enkelte bolig er tilgjengelig og kan innhentes hos lokal Norgeshusforhandler.

5.0 TELE

Avsnittet omfatter tele og automatisering men er ikke medtatt i standard leveranse. Typiske arbeider som inngår er tilrettelegging for alarm, lys og bilde samt annen smartteknologi.

6.0 Andre installasjoner

Avsnittet omfatter andre konstruksjoner som ikke er beskrevet over og inngår derfor ikke i standard leveranse. Dette kan eksempelvis være anlegg i forbindelse med avfall og renovering, heiser og løfteplattformer og typiske prefabrikkerte rom som kjølerom, vinrom samt infrarøde badstuer. Jacuzzi, badestamper og tilsvarende omfattes ikke av standard leveranse.  Norgeshus har avtaleleverandører på flere av ovennevnte konstruksjoner/produkter og kan levere på forespørsel.

7.0 Utendørs

Utendørsarbeider omfattes ikke av standard leveranse. Norgeshus sine forhandlere har kompetanse og utstyr samt underentreprenører som utføer nødvendige utvendige arbeider og kan gi pris på forespørsler på blant annet veier, terrengarbeid, støttemurer, plenarbeid, gjerder samt andre utvendige konstruksjoner.

ARKITEKT- OG KONSULENTHJELP

I samråd med tiltakshavers (byggherres) ønsker og behov, bidrar vi med faglig hjelp til blant annet:

 • Tomtebefaring
 • Valg av type bolig
 • Arkitekttegning av ditt eget Norgeshus
 • Utfylling av søknader for byggesaksbehandling
 • Kontroll og oppfølging i byggeperioden
 • Nødvendig prosjektering og produksjonsunderlag
 • Energimerking

 Ovennevnte arbeid avtales spesifikt eller om det skal inngå som en del av kontrakten.

Garantier

Som garanti for leveransen skal Norgeshusforhandler stille sikkerhet fra bank eller annen finansinstitusjon i henhold til bustadoppføringslova.

Forsikring

Norgeshusforandler tegner komplett byggeforsikring. Denne gjelder fram til bygget overtas av tiltakshaver og omfatter skader i byggeperioden. Fra og med overtakelse av boligen tegner kjøper egen husforsikring samt. innboforsikring.

Forbehold med leveransen

Overflatebehandling på produkter som er hvite, eksempelvis listverk, dører og vinduer samt trapp leveres «fabrikkmalte». I byggeprosessen kan det oppstå mindre riss og bevegelsessprekker som ikke er reklamasjonsberettiget. Sår og mindre skader flikk- males på stedet og listverk leveres med synlig spikring.

I en bolig er det mye trebaserte produkter som påvirkes av temperatur og fuktighet. I disse vil det oppstå bevegelse og det kan medføre knirk i blant annet parkett og trapper. Det vil det oppstå tørkesprekker i byggets første leveår på grunn av at trematerialene tørker, dette er en naturlig konsekvens og må påregnes.

Noe innkassing av ventilasjonskanaler kan være nødvendig selv om dette ikke er vist på kontraktsunderlag/tegninger.

Dersom det etter overtagelse utføres arbeider med hulltaking i damp- og/eller vindsperresjiktet vil Norgeshusforhandleren sin garanti med hensyn på tetthet og videre følgeskader bortfalle.

Garasje

Inkludert i prisen der den er integrert i huskroppen eller hengt på huskroppen. Frittstående kommer i tillegg. NB! Frittstående garasjer kommer i tillegg selv om dette fremgår i illustrasjonstegninger.

Areal

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsførings materiale er oppgitt i bruksareal (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette arealet angir boligens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for ev. innvendig bod. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor, eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/ større enn markedsført areal.

 

Offentlige forhold

Offentlige godkjennelser

Utbygger må sørge for at det foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest før innflytting – før boligen kan tas i bruk.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt “primærbolig” (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller “sekundærbolig” (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte selger for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Regulert til boligformål jfr. Reguleringsplan av 13.06.2015 for Litjslokheia, Hitra. Planen kan utstedes av selger på forespørsel.

Energimerking

Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t. Energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen er gjennomført. Etter dette vil energiattester for den enkelte bolig kunne innhentes hos selger.

Økonomi

Faste, løpende kostnader

Kommunale avgifter og eiendomsskatt foreligger ikke pr tiden. Herunder vil også renovasjon tilkomme etter størrelse på restdunk/sorteringsløsning. Det er ikke fastsatt noen felleskostnader for eneboligene.

Oppgjør

Oppgjøret foretas av advokatfirmaet Haaland DA v/ advokat Christian Kofoed-Steen når boligene er ferdigstilt. Selger fremlegger én kontrakt per eneboligsalg og dekker kostnader ved oppgjør. Hele kjøpesum med tilvalg og omkostninger betales ved overtagelse fratrukket innbetalt under punkt om garantier.

Finansiering

Kjøper besørger all finansiering av kjøpet selv. Selger har ingen avtaler med bank/finansieringsinstitusjon vedr. salg av eneboligene.

Diverse

Annen nyttig informasjon

Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og den øvrige salgsinformasjonen (herunder salgstegninger). I slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen som er gjeldende. Bildebruk og illustrasjoner i salgsmaterialet vil vise elementer som ikke er i samsvar med faktisk leveranse, så som møblering, kjøkken- og garderobeløsning, dør og vindusform, fasadedetaljer, utomhus detaljer mv. Tegninger i prospektet viser ikke den reelle leveransen, blant annet er sjakter, evt. innkassinger og vvs-føringer ikke komplett inntegnet. Salgstegningene i prospektet er ikke egnet for måltaking, da det er de ferdig prosjekterte og detaljerte arbeidstegninger det bygges etter. Videre kan vindusplasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av blant annet den arkitektoniske utformingen av bygget, krav til bæring, isolasjonskrav osv.

Selger forbeholder seg retten til å gjøre endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger samt foreta endringer som er nødvendige etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Dette skal ikke svekke kvaliteten på bygget eller leveransen.

I en byggeperiode vil det kunne bli byggeaktivitet på tomten/i området etter enkelte kjøpere har flyttet inn. De første beboerne må akseptere noe sjenanse i den forbindelse. Utbygger/entreprenør vil ha maskiner og utstyr stående på området i byggeperioden til hele feltet. Eiendommen er tildelt eget gårds- og bruksnummer.

Bilder som er brukt til å vise utsikt fra tomten og oversiktsbilder kan avvike noe fra endelig hvordan feltet vil fremstå ferdig bygget.

Alle kjøpere av boliger i Litjslokheia Nord skal ha medlemskap i opprettet velforening samt deltakelse i Fillaunet veilag. Kjøpere av boligene i Litjslokheia Sør skal innlemmes i Blåskogveien veilag. Velforeningen og veilagene har ansvar for drift av veg, grønne fellesområder og lekeplasser.

Boligene leveres byggrengjort til overtagelse.

Alle hus føres opp av godkjent entreprenør, og valgt entreprenør velger selv godkjente underentreprenører slik som f.eks. El, rør og grunnentreprenør. Innredning kjøkken/garderobe leveres av JKE.

Se beskrivelser og romskjema vedlagt i prospekt. Prospekt og alle vedlegg må gjennomgås og anses som akseptert før akseptbrev signeres.

Adgang til utleie (boligformål)

Det fins bare en enhet i boligen om omtegning ikke er avtalt særskilt med egen utleiedel. Boligen kan leies ut i sin helhet.

Øvrige kjøpsforhold

Planlagt overtagelse

Det estimeres ca. 8 mnd. byggetid fra byggetillatelse for boligen foreligger. Dette er ikke å anse som en tidsfrist jfr. bustadoppføringslova. Tidspunkt for overtagelse avklares nærmere i kontrakten.

Selgers forbehold

Alle eneboliger med unntak av bolig nr. 8 er prosjektert iht. reguleringsplan. Bolig nr. 8 trenger en særskilt dispensasjon. Ved re prosjektering av den enkelte boligen (med unntak av nr. 8) må dette skje iht. reguleringsplanen. Det kan ikke påregnes dispensasjoner av andre boliger enn nr. 8.

Det tas forbehold om skrivefeil i prospekt og vedlegg.

Utbygger skal godkjenne ev videresalg av kontrakt. Utbygger og advokat vil i den forbindelse har krav på administrasjonsgebyr på hhv kr 30.000,- og 25.000,-.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 10% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/ transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Akseptbrev

Boligene selges til fastpris som står i 6 mnd. etter lanseringsdato 23. februar 2020.

Akseptbrevet er bindene for både kjøper og selger og avløses av kjøpekontrakt.

Eventuelle forbehold skal være akseptert av selger og fremgå av akseptbrevet.

Oppgjørsadvokats vederlag og utlegg

Oppgjørshonorar/kontraktskriving anslått til kr. 20.000, – + mva og dekkes av selger.

Markedsføring

KI Eiendommer AS har inngått egen markedsføringsavtale med Vindfang AS. KI Eiendommer AS dekker alle kostnader til markedsføring.

Renhold

KI Eiendommer AS har inngått avtale med Senior-Service AS om byggrenhold før overtagelse og som dekkes av utbygger.

KI Eiendommer AS har også fremforhandlet en rammeavtale med Senior-Service AS som den enkelte kjøper kan benytte seg av etter innflytting. Avtalen innebærer og må aksepteres av kjøper om fast renhold til kr. 420,- per time + mva. på dagtid. Øvrige detaljer avtales mellom kjøper og renholdselskapet.  Prisen gjelder for første år etter innflytting.

Kontaktperson er Jon Arne Løvseth, 902 80 627, jonarne@seniorservice-froya.no

Forutsetninger for pris

 • Endring av tegninger/tilpasninger og/eller standard kan medføre endring i pris og skal fremgå av akseptbrevet
 • Pris er inkl. tilknytningskostnader
 • I henhold til leveransebeskrivelse
 • Boligene selges til faste priser og i 6 måneder fra lanseringsdato

Velkommen

KI Eiendommer AS håper vi kan ønske deg velkommen som beboer i Litjslokheia. Vi vil gjøre vår ytterste for å levere et produkt som du og dine vil trives i.